RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

   dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů tzv. „GDPR" si Vás RCD Radiokomunikace jako správce osobních údajů dovoluje informovat o způsobu zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

I. Zdroj osobních údajů

 1. Obchodní partner
 2. Zaměstnanec
 3. Uchazeč o zaměstnání

II. Způsob získání osobních údajů:

 1. Přímo (dotazníky, registrace, e-maily, telefon, kontaktní formulář na www, sociální sítě, vizitky aj.).
 2. Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 3. Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případech neuvedených v bodech 1 až 6 kapitoly  - Účel zpracování osobních údajů

III. Kategorie osobních údajů

 1. Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby tzv. subjektu údajů např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, IČ, DIČ a údaje umožňující kontakt např. kontaktní adresa, telefonní spojení, e-mail a jiné obdobné informace.
 2. Popisné údaje např. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo občanského a řidičského průkazu, cestovního dokladu, bankovní spojení apod.
 3. Citlivé údaje např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrické údaje. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, podpis.
 4. Údaje o jiné osobě např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod.
 5. Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 6. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané na základě uděleného souhlasu např. zpracování fotografií, použití osobních údajů pro personální řízení apod.

IV.  Účel zpracování osobních údajů

 1. Jednání o smluvním vztahu
 2. Plnění smlouvy
 3. Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob např. vymáhání pohledávek správce.
 4. Plnění zákonných povinností ze strany správce
 5. Archivnictví vedené na základě zákona
 6. Výběrová řízení na volná pracovní místa
 7. Účely obsažené v rámci souhlasu se zpracováním osobních a dalších údajů.

V.  Rozsah zpracování osobních údajů

    Osobní údaje získané přímo jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem.

    Osobní údaje, shromážděné jiným způsobem z veřejných registrů, seznamů a evidencí, jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy.

VI.  Příjemci osobních údajů

 1. Správce
 2. Zpracovatel
 3. Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (závodní lékař, příslušné zdravotní pojišťovny, Správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad, Úřad práce, Statistický úřad, NBÚ)
 4. Finanční instituce (Bankovní sektor, Pojišťovny, Ostatní licencované subjekty)
 5. Další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

VII.  Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

    Zpracování je prováděno v sídle správce nebo zpracovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, případně pověřenými pracovníky zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. u osobních údajů v listinné podobě i manuálním způsobem. Při zpracování jsou dodrženy všechny bezpečnostních zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, případně k jinému zneužití osobních údajů.

    Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a respektovat právo na ochranu soukromí.

VIII.  Doba uchovávání osobních údajů

      V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

IX.  Práva na přístup k osobním údajům

 1. V souladu se čl. 12 GDPR má fyzická osoba tzv. subjekt údajů na základě žádosti právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím o:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  •  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1. oddílu IX. shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti podle odstavce 1. oddílu IX., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Správce má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X.  Poučení o zpracování

    Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem dané fyzické osoby tzv. subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje v těchto případech:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Ve Starém Hradišti dne  1. 5. 2018

Ing. Karel Páral, jednatel